KUMON

  • KUMON цуврал нь хүүхэд бүрийн суралцах нөөц боломжийг бүрэн дүүрэн дайчлахад чиглэсэн сургалтын Kumon арга зүйд суурилснаараа онцлог.

  • Дасгал ажлууд нь алхам алхмаар хүндрэх дараалалтай учир хүүхэд ажиллах явцдаа урам хугарч, халшрахгүйгээр, аясаараа суралцаж хөгжинө.

  • Дасгалыг ажиллах бүрд хүүхдэд “би чадах юм байна” гэсэн итгэл төрүүлж, энэ нь цаашдаа бие даан суралцах суурь болно.

  • Бид хүүхдэд үр өгөөжөө өгөх хамгийн сайн хэрэглэгдэхүүн бүтээхийг зорин ажилладаг. Дасгал ажлын энэ цуврал агуулга, чанарын хувьд бидний итгэлийг алдаж байсан удаагүй билээ.


Цуврал дахь бүтээлүүд