Даваа Жагдаг

МУИС-ийн сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхмийн профессор багш, сурган хүмүүжүүлэх ухааны философийн доктор (Ph.D), дэд профессор. Эрдэнэт хотод барилгачин, УБИС-д багш, Монгол Улсын Их Хурлын ажлын албанд ажилтан хийж байсан. 1996-2000 онд Монгол улсын Боловсрол судлалаар эрдмийн зэрэг хамгааллуулах зөвлөлийн гишүүнээр ажилласан. Бие хүний хөгжил, төлөвшил, хүмүүжил боловсролын асуудлаар судалгаа хийдэг. Энэ чиглэлээр 90 гаруй өгүүлэл, илтгэл бичсэн. Мөн Боловсрол судлалын үндсэн гарын авлага болох 'Боловсрол судлалын үндэс' номын 'Бие хүний хөгжил, төлөвшил, хүмүүжил' сэдэвт бүлгийн зохиогч. Нэг сэдэвт зохиол 1, их, дээд сургууль, коллежийн сургалтанд зориулан 15 ном, гарын авлага нийтлүүлсэн. 'Монголын Залуучуудын үндэсний хөтөлбөр', 'Хүүхэд хөгжүүлэх үндэсний үзэл баримтлал', 'Хүүхдийн хамт олны хөгжил' удирдамж, 'Эцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх боловсрол' хөтөлбөр боловсруулахад оролцож байсан. 1996 онд 'Боловсрол судлал' төсөл, 2005 онд 'Боловсролын менежмент' төсөл, 2008 онд 'Тэгш хамруулах боловсрол', 2009 онд '6 настай хүүхдийн сургалтын орчны мониторинг', 2011 онд 'Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөлөл' зэрэг төслүүдэд оролцон судалгаа шинжилгээний ажил хийсэн бөгөөд 2011-2012 онд 'Их, дээд сургууль, коллежийн багшийн хөгжил' төслийн удирдагчаар ажиллаж байна.